Wanneer mogen we op vakantie of een vrije dag?

U mag alleen met uw kind op vakantie tijdens de vastgestelde schoolvakanties. Uw kind mag nooit zomaar weg blijven van school als er geen schoolvakantie is. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Als één van de ouders een beroep heeft waardoor jullie niet op vakantie kunnen tijdens schoolvakanties. Dit mag maar één keer per schooljaar en maximaal 10 aaneengesloten dagen. En het kan alleen als het de enige gezinsvakantie van het schooljaar is. U moet van tevoren toestemming vragen aan de directeur van de school. Vaak heeft de school daarvoor een aanvraagformulier.
  • Als er een belangrijke gebeurtenis is waar uw kind bij moet zijn. Dit kan alleen in de volgende situaties:
  1. Verhuizing van het gezin
  2. Het huwelijk van (één van) de ouders, broer/zus, opa, oma, oom, tante of een kind van de broer of zus van uw kind
  3. Een ernstige ziekte van (één van) de ouders, broer/zus, opa, oma, overgrootouders, oom, tante of een kind van de broer of zus van uw kind
  4. Overlijden van een familielid tot de 4e graad: ouders, zus/broer, grootouder, oom/tante, neef/nicht (kind van broer of zus van uw kind), overgrootouder, oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer of zus van de ouder), achterneef/achternicht of betovergrootouder
  5. Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van één van de ouders, opa of oma van het kind
  6. Viering van een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van de ouders of grootouders van uw kind
  7. Bij belangrijke religieuze feestdagen waar uw kind plichten moet vervullen. Voorbeelden hiervan zijn bid- en dankdag en het Suikerfeest.

 

Belangrijk: kondig op school altijd aan als uw kind vanwege een van deze redenen niet op school komt. U kunt dit doen door het onderstaande formulier in te vullen en op school in te leveren.

Voor de 4 jarigen die formeel (nog) niet leerplichtig zijn, geldt dezelfde procedure als voor de leerplichtige leerlingen. Een verzoek voor verlof dient in het algemeen vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van verhindering te worden voorgelegd.

Bij een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties dient een schriftelijke werkgeversverklaringte worden overhandigd waarin vermeld staat dat de betrokkene(n) geen mogelijkheid heeft / hebben om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Verzoeken zoals hier bedoeld dienen minstens 8 weken van tevoren worden ingediend.

verlofaanvraag

Indien de ouders / verzorgers het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij involge de Algemene Wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van beslissing een bezwaarschrift indienen bij degene die het verlof heeft geweigerd. De directie of de leerplichtambtenaar is gehouden binnen zes weken te reageren op het bezwaarschrift. indien ouder/verzorger het niet eens zijn met de beslissing in het bezwaarschrift , kunnen zij binnen zes weken na de beslissing beroep instellen bij de rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.